Día de libre disposición

O vindeiro día 18 de maio, non haberá clase, por ser o día de libre disposición solicitado e adxudicado ao centro.
Leer más...

Listaxe definitiva admisión 2018/19

Leer más...

Camiño a Santiago

Os rapaces de 3º e 4º de Educación Primaria, levaron a cabo unha saída a Santiago de Compostela.


Leer más...

Avaliacións externas (4º de ESO)


Comunicámosvos que os vindeiros días 29 (martes ) e 30 (mércores) de maio realizarase no Centro a proba de avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de 4º curso de ESO, Resolución do 12 de abril de 2018, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centro docentes da CAG no curso escolar 2017/18, regulada pola Orde ECD/65/2018.
Nesta proba valórase o grao de adquisición da competencia matemática, da competencia lingüística (língua, lengua e inglés) e da competencia social e cívica (xeografía e historia).
Esta avaliación ten carácter mostral e finalidade diagnóstica para a mellora da calidade e equidade do sistema educativo.
Cada familia debe cubrir un cuestionario de contexto, preferentemente en formato dixital, sobre as condicións socioeconómicas e culturais do centro.
CALENDARIO DE APLICACIÓN DA PROBA 4º eso
DÍA
COMPETENCIA
TEMPO
29 MAIO, MARTES
COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA  LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

DESCANSO

COMPETENCIA MATEMÁTICA

DESCANSO

SOCIAL E CÍVICA
9:30.-10.30(60m)

10.30-10:45 (15m)


10.45-11.45 (60m)

11:45-12:00 (15m)

12:00-13:00(60m)
30 MAIO, MÉRCORES
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA LINGUA GALEGA E LITERATURA

DESCANSO

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA LINGUA EXTRANXEIRA
9.30-10.30 (60m)


10.30-10.45 (15m)

10.45-11.45 (60m)
Grazas pola vosa colaboración
Leer más...

Avaliacións externas (3º de E.Primaria)


Comunicámosvos que os vindeiros días 23 (mércores ) e 24 (xoves) de maio realizarase no Centro a proba de avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de 3º curso de E. Primaria, recollida na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (art. 20.3), desenvolvida polo Decreto 105/2014, do 4 de setembro (art.12.7) e regulada pola Resolución do 10 de abril de 2018.
Nesta proba comprobarase o grao de dominio das destrezas, capacidades e habilidades do alumnado en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e resolución de problemas en relación coa adquisición da competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática.
Esta avaliación ten carácter informativo e orientador para os alumnos, as familias, equipo docente, centros e Administración educativa. Orienta as decisións na elaboración de plans de mellora.
Cada familia debe cubrir un cuestionario de contexto, preferentemente en formato dixital, sobre as condicións socioeconómicas e culturais do centro.

Reunión informativa día 15 de maio ás 16:00h, na clase de 3º EP.

CALENDARIO DE APLICACIÓN DA PROBA 3º EP
DÍA
COMPETENCIA
TEMPO
23 MAIO, MÉRCORES
COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA   (CADERNO 1)

DESCANSO

COMPETENCIA MATEMÁTICA(CADERNO 1)
9:20.-10.20 (60m)

10.20-10:50 (30m)

10.50-11.40 (50m)
24 MAIO, XOVES
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CADERNO 2)

DESCANSO

COMPETENCIA MATEMÁTICA (CADERNO2)
9.20-10.20 (60m)

10.20-10.50 (30m)

10.50-11.40 (50m)

Grazas pola súa colaboración
Leer más...

Actividades extraescolares

 El próximo 14 de mayo, lunes a las 16:15h tendrá lugar una reunión en el salón de actos ( gimnasio) del colegio para informar sobre las actividades extraescolares del próximo curso 2018/19.


HORARIO DE PRESENTACIÓN
16.15 a 16.30 Actividades impartidas por los profesores del Centro.
16:30-17:00 =  Actividad de Rockbotic (ampliada a toda primaria).
17:00-17:40= Actividades de Inglés ACTIVA (Escuela de Idiomas-Campamento de verano en Inglés).Leer más...