NOVA ESTRATEXIA E CONTROL DO SARS-COV-2 NA ETAPA DE TRANSICIÓN EN GALICIA NO ÁMBITO EDUCATIVO

Achegamos resumo das últimas instrucións da Consellería de Educación a respecto do Covid-19.


1- Non se realizarán probas confirmatorias dos test positivos de autodiagnóstico, a excepción de certos grupos vulnerables, polo tanto as persoas cun resultado positivo nun test de autodiagnóstico serán sempre casos sospeitosos da COVID-19.

2- Os test de autodiagnóstico non son probas diagnósticas que confirmen a enfermidade.

3- QUÉ FACER SE ES UN CASO POSITIVO OU UN CONTACTO?:

            - Se a intensidade dos síntomas lle dificultan a súa actividade diaria, quede no domicilio ata que             melloren.

            - Use de forma constante a máscara e evite actividades que impliquen quitala sen manter a                     distancia de seguridade con outras persoas.

            - Reduza todo o posible as interaccións sociais con outras persoas.

            - Informe aos seus contactos estreitos. RECOMENDACIÓNS

5- Deixan de rexistrarse os casos sospeitosos, confirmados e contactos estreitos de COVID-19 no ámbito educativo.

6-  Seguen a estar en vigor as medidas xerais de prevención da COVID-19 no relativo ao uso axeitado da máscara segundo a normativa vixente, o mantemento da distancia de seguridade, o lavado frecuente de mans e a ventilación axeitada de espazos.

7-  Ante síntomas dos nenos/nenas compatibles coa COVID-19 ou doutras enfermidades potencialmente transmisibles, estase a recomendar continuar coa medida que estaba en vigor antes da pandemia, é dicir que os nenos/nenas non acudan ao centro ata que melloren eses síntomas.