INSTRUCIÓNS COVID-19 CURSO 2022/23

A Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade veñen de publicar as seguintes RECOMENDACIÓNS  en relación á xestión da Covid-19 para o curso 2022/23. Resumímolas a continuación, incluíndo cuestións que, aínda non aparecendo nas Instrucións das Consellería, poderían crear dúbidas entre a Comunidade Educativa:PRESENZA DAS FAMILIAS NO CENTRO

-        As familias poden acceder a todos os espazos do centro, evitando aglomeracións.

-        As titorías poden ser presenciais, coa ventilación axeitada.

-        Pódense celebrar eventos e actos conxuntos, preferentemente ao aire libre.

TEMPO DE LECER / PATIO

-        Pódese mesturar alumnado de diferentes grupos.

VENTILACIÓN

-        15 minutos iniciais e 15 minutos finais 

    Ventilaranse as aulas durante os recreos 

-        Hai que procurar manter aberto todo o tempo posible, cando a climatoloxía o permita.

LIMPEZA DO CENTRO

-        Todas as estancias se limparán e desinfectarán unha vez ao día.

COMEDOR ESCOLAR-      

-        Non é necesario gardar distancias entre alumnado de diferentes cursos.

    Manterase ventilación constante durante o tempo do xantar.

-        Cepillado de dentes: se a situación epidemiolóxica o permite, introduciremos aos poucos este hábito.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

-        Sempre que sexa posible, desprazarémonos a pé

-        No caso de usar autobús ou outro medio de transporte, utilizaremos máscara.

-        Nas Actividades Extraescolares permítese xuntar alumnado de diferentes grupos, tanto ao aire libre coma en interiores.

-        Se algunha actividade inclúe canto ou se empregan instrumentos de vento, hai que procurar aumentar a ventilación e as distancias.

 

ALUMN@ CON SÍNTOMAS OU POSITIVO… Vén ou non vén a clase?

-        NON hai obriga de illarse.  Deben comunicar esta circunstancia, non obstante. En caso de acudir ao centro un alumno /a (ou calquera outra persoa) sendo positivo, debe utilizar máscara,  extremar a hixiene de mans, evitar o contacto con persoas vulnerables...

 

POBOACIÓN VULNERABLE

-        Se algun alumno/a sofre unha patoloxía que provoque dependencia e que faga que sexa considerado poboación vulnerable, a familia debe comunicalo e as medidas, neste caso, serán as que indique o seu médico ou pediatra.