OFERTA EXTRAESCOLARES 2021/22


 Con algún pequeno cambio respecto á proposta de xuño (debido a cambios de horarios dos monitores das actividade), presentamos a oferta de actividades extraescolares para o curso 2021-22:

CURSO 2021/22

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ofertadas polo Colexio e pola ANPA

 

Infantil

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

16:00

Baile

Inglés

Inglés

Predeporte

 

17:00

Música

Predeporte

Xogos populares

Karate - xogo

 

 

Primaria / ESO

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

16:00

Baile

Karate

GRUPOS DM

Karate

Robótica (Primaria)

17:00

Música

Tenis de Mesa

Robótica (ESO) / Inglés

Tenis de Mesa

Inglés

 

** Grupos mínimos: 8 alumn@s; de non acadarse este número non se garante a realización destas actividades. Grupo máximo: 15 alumn@s por grupo

** INSCRICIÓN: do 10 ao 20 de setembro. Actividades do 1 de outubro a 31 demaio.

** PREZO MENSUAL:

Baile

17 €

Inglés

37 €

Predeporte

22 €

Música

12 €

Xogos populares

12 €

Karate-xogo

12 €

Karate

25 €

Tenis de mesa

22 €

Robótica

22 €

 


Leer más...

INFORMACIÓN INFANTIL E PRIMARIAMañá, mércores, e tamén o xoves terán lugar as reunións iniciais do curso. Se cadra hai familias que, por diversos motivos non poden achegarse ou prefiren non facelo dada a situación sanitaria. 

Deixamos aquí un resumo dalgúns dos aspectos que imos trata mañá, especialmente no que se refire a material de Primaria e outros temas de Infantil. poden consultala facendo clic nos enlaces que aparecen deseguido (se non enlaza desde o móbil, pola súa configuración, funcionará desde o ordenador):

INFORMACIÓN E. Infantil

INFORMACIÓN E. PRIMARIA

Leer más...

SERVIZO DE COMEDOR

 INFORMACIÓN COMEDOR CURSO 2021/22


O vindeiro luns, día 13 de setembro comeza a funcionar o Servizo de Comedor. 

HORARIO

14:00 - 16:00 h.

PREZO

- 5'50 € diarios (alumnado fixo: o que vén todos os día, ou ben todos os luns, ou todos os martes...En caso de ausencia que non estea xustificada por razón médica ou causa de forza maior cóbranse 2 €).

- 6'50 € (alumnado esporádico: o que vén un día solto, pero non de maneira regular. Pódese avisar ata o mesmo día ás 09:00, sempre que non se sobrepase a capacidade máxima das instalacións).

INSCRICIÓN

O alumnado xa inscrito que non o fixera debe entregar cuberta en secretaría a orde de domicialización que pode descargar aquí. 

Tamén pode cubrirse e enviar a secretaria@divinomaestrolugo.com

MENÚ MES DE SETEMBRO

Poden ver aquí o menú do mes de setembro.


Nas reunións iniciais intentaremos resolver todas as dúbidas que vaian xurdindo.

Leer más...

NOVIDADES PROTOCOLO COVID CURSO 2021/22

Ás veces tendemos a pensar que a pandemia xa quedou atrás, pero, obviamente, non é así. É por iso, que máscara, xel, distancia e ventilación seguen sendo parte do día a día na escola.

Basicamente, podemos dicir que case todas as medidas do curso anterior continúan vixentes. En breve publicaremos o protocolo completo para este curso21/22. Con todo, queremos destacar algunhas cousas:PROTOCOLO COVID-19 2021/22


-         Mantéñense os grupos de convivencia estable (grupos burbulla) sen límites de distancia no seu interior (Infantil e Primaria)

  -    Distancia entre postos escolares:

§  Infantil e Primaria: A máxima que permita a aula, pero non hai distancia mínima. En Infantil grupos colaborativos de 5 alumnos/as cun distanciamento físico de 1’5 m. 

§  Secundaria: 1’20 m dentro da aula desde o centro das cadeiras. Todos na mesma dirección.

 

-         XEL HIDROALCOHÓLICO

§  Extremarase o coidado na súa aplicación ata os 7 anos.

§  Toda persoa que entre no centro deberá realizar a hixiene de mans.


MATERIAL ESCOLAR

AULA ORDINARIA

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún compañeiro/a. O alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos compañeiros.

Antes de usar ordenadores, teléfonos... cada usuario realizará unha correcta hixiene de mans e desinfección.

OUTRO TIPO DE AULAS

§  Hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. Cambios de aula implican desinfección postos por parte do grupo que entra. Nos cambios de clase, o alumnado permanecerá no seu sitio.

§  Material compartido (ordenadores...) debe ser desinfectado ao inicio e remate da clase.

§  Adaptarase a metodoloxía evitando a formación de grupos e minimizando o contacto cos materiais. No caso de instrumentos de vento ou canto, a distancia elévase a 3 m e ventilación continua.

§ ** E. Física: máscara obrigatoria, agás exercicios onde se poida garantir a distancia superior a 2 m. no exterior. Se se comparten materiais, hai que desinfectalos tras o uso e hixienizar mans.

§    Biblioteca: aforo xeral previsto para as bibliotecas públicas. Protocolo de acceso. Hixiene de mans ao entrar e saír e hixiene de posto ao desocupalo. Préstamo de xeito habitual.

LABORATORIO E OBRADOIRO

§  Cartelería informativa

§  Materiais de protección individual hixienizado e, se é posible, desbotable.

§  Uso de ferramentas e equipos de traballo: mínima manipulación posible e hixienización tras o seu uso.


ASEOS

§  50 % aforo.

RECREOS

Pódense incluír todos os espazos dispoñibles para manter as distancias de seguridade. Evitar concentracións en entradas e saídas.

Poderán compartirse obxectos coas medidas de hixiene necesarias.


ACTIVIDADES NO CENTRO

Evitaranse actividades que conleven a mestura de alumnado de diferentes grupos de convivencia nas que no se poida manter a distancia mínima interpersoal. Sempre que sexa posible... ao aire libre.


ENTRADAS E SAÍDAS

Obxectivo: non aglomeración de persoas.

Nais e pais? NON poden entrar no centro, salvo que sexan requiridos ou para realizar procesos administrativos, pero nunca en entradas, saídas, recreos... Fixar horarios de atención con cita previa. Segue tendo prioridade a atención telefónica.

Horarios de entrada e saída: Véxase a entrada anterior


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (saídas, visitas...)

§  Manteranse o grupos de convivencia ou gardarase a distancia prevista (1’5 m)

§  Prioridade a actividades no exterior.

§  Rexistro de participantes e lugares que ocupan (tamén no transporte se o houber).

§  Saídas e visitas: coñecer protocolo Covid das instalacións.

§  Profesorado acompañante: mínimo 1 por unidade: os necesarios para garantir as medidas de protección.

§  Visitas de persoal alleo ao centro: deberá coñecer o protocolo Covid, hixienizarse a entrada e saída, garantir uso máscara e distancia. Rexistro destas entradas. SEMPRE estarán acompañadas de persoal do centro.

§

MADRUGADORES: Aula Matinal

Protocolo ordinario, con uso obrigatorio de máscara e distancia de 1’5 m. entre alumnado de diferentes grupos de convivencia estable.


SERVIZO DE COMEDOR

§  Uso obrigatorio de máscara para o alumnado excepto no momento específico da alimentación, incluíndo o tempo de agarda  ata o inicio do servizo.

§  O alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas. O alumnado ocupará sempre o mesmo sitio, que será rexistrado.  Cada grupo estará separado por 1’5 m. de distancia.

§  Ventilación cruzada, 15 minutos antes e despois do servizo, portas abertas e toda a ventilación posible durante o servizo.

§  Plano dos postos fixos asignados e rexistro de asistencia.

§  Recolleranse os distintos grupos de convivencia na porta da aula e serán acompañados ao comedor, mantendo a distancia entre os grupos.

§  Antes  e despois de acceder ao comedor, o alumnado, mantendo o grupo de convivencia, deberá ir ao baño do andar que lle corresponda para realizar a hixiene de mans.

§  Dispensador de xel na entrada do comedor.

§  Obrigatoria segunda máscara de recambio, así coma un estoxo específico para gardala en caso necesario.

§  Ao remate do servizo, permanecerán nos seus grupos de convivencia estable ata seren recollidos / volver á clase...


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

§  Elaborarase un Plan de Actividades Extraescolares e de continxencia que será aprobado polo Consello Escolar: limpeza, desinfección, ventilación, aforo, grupos estables e rexistro de asitencia.

§  Entradas e saídas graduadas.

§  Agrupamentos por idades próximas.

NORMAS XERAIS DE FUNCIONAMENTO

§  Pais/nais asinarán declaración de responsabilidade: enquisa autoavaliación, información de síntomas, uso obrigatorio de máscara...

§  Non entran persoas alleas ás actividades

§  A persoa monitora recibe ao alumnado.

§  Entradas e saídas diferenciadas.

§  Aseos asignados.

§  Zonas asignadas para obxectos persoais, mochilas, auga...

§  Evitarase o contacto e tratarase de facer exercicios de maneira individual.

§  Evitarase compartir material.

§  Hixiene de mans ao rematar a actividade, tocar material deportivo...

§  Plan de continxencia claro en caso de inicio de sintomatoloxía na actividade.


Leer más...

RESUMO DE ENTRADAS E SAÍDAS

 HORARIOS DE ENTRADA E SAÍDA


Publicamos de novo os horarios de entrada e saída acompañados dos esbozos de portas e vías de acceso.

E. INFANTIL


5 anos (6º Ed. Infantil)

- Entrada: 9:00       - Saída: 14:00

4 anos (5º Ed. Infantil)

- Entrada: 9:05       - Saída: 13:50

3 anos (4º Ed. Infantil)

- Entrada: 9:10       - Saída: 13: 40


 ED. PRIMARIA

ENTRADAS

- 5º e 6º Primaria: 9:00 Porta Norte (5º pola dereita e porta ESO, 6º pola esquerda e porta Patio)

- 3º e 4º Primaria: 9:05 Porta Norte (3º pola dereita e porta ESO, 4º pola esquerda e porta Patio)

- 1º e 2º Primaria: 9:10 Porta Norte (1º pola dereita e porta ESO, 2º pola esquerda e porta Patio)

 SAÍDAS

Todo o alumnado baixa por onde subiu e sae polo lado que entrou. Evitamos pararnos na porta.  Ata 4º de Primaria a entrega é individual.

- 5º e 6º Primaria: 14:00 Porta Norte (5º pola dereita e porta ESO, 6º pola esquerda e porta Patio)

- 3º e 4º Primaria: 13:55 Porta Norte (3º pola dereita e porta ESO, 4º pola esquerda e porta Patio)

- 1ºe 2º Primaria: 13:50 Porta Norte (1º pola dereita e porta ESO, 2º pola esquerda e porta Patio) 


 ESO

          -  Todos os cursos entran ás 08:30 e saen ás 14:30

            - Luns tarde: 16:00/17:50).
                
                - 1º e 2º soben e baixan pola porta ESO.

                - 3º e 4º soben e baixan pola porta Patio.

         O alumnado non debe xuntarse, mantendo sempre unha distancia de 1'5 m.
Leer más...

REUNIÓNS INICIAIS/DATAS INICIO CURSO/HORARIOS

REUNIÓNS INFORMATIVAS INICIAIS

Aínda que toda a información se colgará na web, celebraranse reunións informativas iniciais. Todas estas xuntanzas terán lugar no ximnasio, con ventilación cruzada e todos os requisitos que xa nos son familiares: máscaras, xel, distancia... Poderá asisitir un dos dous proxenitores (ou os dous no caso de divorcio/separación), de acordo cos seguintes horarios:

Mércores, 8 de setembro

- 16:00 - 1º E. Primaria
- 17:00 - 2º E. Primaria
- 18:00 - 3º E. Primaria
- 19:00 - 4º E. Primaria 

Xoves, 9 de setembro

- 09:05 - 6º E. Infantil (5 anos) -As nais/pais deixan os nenos/as na porta de                                                    Infantil e diríxense ao ximnasio para a reunión)

- 13:00 - 5º E. Infantil (4 anos) - Reunión previa á recollida dos nenos/as
- 16:00 - 5º E. Primaria
- 17:00 - 6º E. Primaria
- 18:00 - 4º E. Infantil (3 anos)

DATAS DE INICIO DE CURSO
  • E. Infantil e Primaria: xoves, 9 de setembro. (Horario habitual)
  • ESO: mércores, 15 de setembro (Horario especial que se comunicará en breve)

O primeiro día de clase de cada curso  estará centrado na acollida,o recordo dos cambios motivados pola situación sanitaria e as novas rutinas.


HORARIOS DE ENTRADA E SAÍDA
(Mañá publicaranse instrucións máis completas)


E. INFANTIL

5 anos (6º Ed. Infantil)

Entrada: 9:00       Saída: 14:00

4 anos (5º Ed. Infantil)

Entrada: 9:05       Saída: 13:50

3 anos (4º Ed. Infantil)

Entrada: 9:10       Saída: 13: 40

 

ED. PRIMARIA

ENTRADAS

- 5º e 6º Primaria: 9:00 Porta Norte (5º pola dereita e porta ESO, 6º pola esquerda e porta Patio)

- 3º e 4º Primaria: 9:05 Porta Norte (3º pola dereita e porta ESO, 4º pola esquerda e porta Patio)

- 1º e 2º Primaria: 9:10 Porta Norte (1º pola dereita e porta ESO, 2º pola esquerda e porta Patio)

 

SAÍDAS

Todo o alumnado baixa por onde subiu e sae polo lado que entrou. Evitamos pararnos na porta.  Ata 4º de Primaria a entrega é individual.

- 5º e 6º Primaria: 14:00 Porta Norte (5º pola dereita e porta ESO, 6º pola esquerda e porta Patio)

- 3º e 4º Primaria: 13:55 Porta Norte (3º pola dereita e porta ESO, 4º pola esquerda e porta Patio)

- 1ºe 2º Primaria: 13:50 Porta Norte (1º pola dereita e porta ESO, 2º pola esquerda e porta Patio) 


 ESO

          -  Todos os cursos entran ás 08:30 e saen ás 14:30

            - Luns tarde: 16:00/17:50).
                
                - 1º e 2º soben e baixan pola porta ESO.

                - 3º e 4º soben e baixan pola porta Patio.

         O alumnado non debe xuntarse, mantendo sempre unha distancia de 1'5 m.

Leer más...